Info.


Beschrijving van het programma

In het programma Juridisch gesproken volgt u een virtuele stage die gericht is op het leren voeren van juridische gesprekken. De virtuele stage doorloopt u bij het fictieve advocatenkantoor ‘Bys, Don & van Aken’. Het doel van de stage is tweeledig. U dient te achterhalen wat de kenmerken van goede juridische gesprekken zijn en u dient het voorbereiden van een (goed) juridisch gesprek te leren. Als u dat hebt gedaan, dan verlaat u de virtuele wereld, om zelf uw juridische gesprekken te houden.

Als stagiair van het advocatenkantoor moet u een serie taken uitvoeren, die elk op zich bijdragen aan het verwerven van de juridische gespreksvaardigheid. Zo kunt u diverse gesprekken bekijken van rechtsbijstandverleners die in de praktijk dergelijke gesprekken voeren. U kunt hen ook benaderen om vragen over deze concreet gevoerde gesprekken te kunnen stellen, alsmede hen meer in het algemeen over het voorbereiden en voeren van juridische gesprekken te bevragen. Hierbij zullen drie gespreksmodellen centraal staan: intakegesprek, adviesgesprek en slechtnieuwsgesprek. U maakt kennis met de bij Bys, Don & van Aken gangbare methodiek van het voorbereiden en voeren van juridische gesprekken. U leert bijvoorbeeld een gespreksstrategie te bepalen en een opzet te maken voor een gespreksplan. Daarnaast leert u uw gesprek aan de hand van een gesprekssimulator optimaal voor te bereiden en te oefenen alvorens u uw gesprek live gaat voeren. Op deze wijze leert u de diverse deelvaardigheden bij de drie gespreksmodellen.

Leerdoelen

Als meer specifieke leerdoelen van Juridische gespreksvaardigheden gelden dat u na bestudering in staat bent:
  • te onderkennen wat goede gespreksvoerders onderscheidt van minder goede gespreksvoerders
  • een gesprek voor te bereiden (o.a. bestuderen van de gespreksinformatie, opstellen van een gespreksplan)
  • zich de vaardigheden eigen te maken die noodzakelijk zijn voor het voeren van een (goed) juridisch gesprek volgens de gespreksmodellen: intake, advies, slecht nieuws.
En dat u ervaart:
  • dat het voeren van een gesprek vraagt om een doelgerichte systematische voorbereiding
  • dat het voorbereiden op het houden van een gesprek niet een grote onoverzichtelijke klus is, maar een karwei dat zich laat opsplitsen in deelactiviteiten, die elk op zich uitvoerbaar en te overzien zijn en in onderlinge samenhang tot een goed gesprek leiden,
  • welke sleutelrol de cliënt bij het voeren van een gesprek vervult,
  • welke rol non-verbaal gedrag bij het voeren van een gesprek speelt.

Studeer aanwijzingen

De virtuele stage biedt u ook veel gelegenheid om zijpaden te bewandelen. We raden u aan om daarbij steeds het hoofddoel in de gaten te houden en bijtijds naar de hoofdweg terug te keren. Een en ander vindt plaats onder begeleiding van een – eveneens virtuele – ervaren medewerkster van de advocatenpraktijk, mr. Maartje de Vries, die u met raad en daad terzijde staat zonder u daarbij aan de hand te nemen. Het programma Juridisch gesproken omvat opvolgende fasen. Komt u niet verder dan raden we u aan eerst advies te vragen aan mr. Maartje de Vries. Komt u ondanks haar advies nog steeds niet verder, vraag dan hulp via de 'Contact' optie onderaan deze pagina.

Tips


Backknop niet gebruiken
De backknop (linksboven in uw browser) kunt u het best niet gebruiken. Het gebruik van deze knop leidt vaak tot een foutmelding. Wanneer u terug wilt, kunt u het best opnieuw inloggen op www.juridischgesproken.nl.

Wat moet er gebeuren als U vast zit in Juridisch Gesproken?
1. Het antwoord ligt meestal bij Maartje de Vries (de mentor). Luister naar wat ze zegt, het kan bijvoorbeeld zijn dat ze nog op een bepaald rapport zit te wachten. Let op dat het rapport pas wordt verstuurd als er op de postzegelknop is gedrukt.
2. Als u dan nog niet verder komt, sluit dan de browser af en open opnieuw. De voortgang wordt per stapje bijgehouden in de database, dus u gaat –bij opnieuw inloggen- gewoon weer verder waar u gebleven bent.
3. Als u vastzit in de allereerste fase: Hoogstwaarschijnlijk zit de oplossing in het feit dat u bij Maartje moet klikken op de vraag “Ik heb verder geen vragen meer bij deze opdracht en ga er nu mee beginnen”. Hierna zal Maartje nog wat zeggen, daarna is de vergaderzaal open en dan kunt u de video bekijken.
4. Als u vast zit in de tweede fase: Het is van essentieel belang dat u de video helemaal afkijkt. Omdat de video nogal lang is, kan het zijn dat u weg klikt vóór het einde, maar dan is het nog niet mogelijk om een rapport op te maken. U moet derhalve de video helemaal af laten lopen. De video is afgelopen als het scherm automatisch terugspringt van de vergaderzaal naar het stageoverzicht.

Wat moet er gebeuren wanneer u niet door kunt gaan naar de volgende fase?
Wanneer u door wilt gaan met het volgende onderdeel van het programma, dan moet u terug naar Maartje en aan haar vragen welke volgende activiteit op het programma staat. U dient haar antwoord geheel af te luisteren. Als het goed is komt u daarna in de volgende fase van het programma.

Wat wordt bedoeld met de vier dimensies?
De uitleg voor het maken van het schema met de vier dimensies is niet al te duidelijk. De vier dimensies die worden bedoeld zijn:
Communicatievormen (verbaal- nonverbaal; inhouds- betrekkingsniveau)
Welke soorten basisvaardigheden zijn er?
Structuur van het gesprek (opening – midden- slot)
Rolopvatting (diagnose, participatie, non- directief) Zie theorieboek hoofdstuk 3.

Terugkoppeling van Maartje niet beschikbaar
U heeft uw eerste opdracht naar Maartje gestuurd, maar vindt haar terugkoppeling niet in uw postvak en ziet de videoband van het gesprek Droomhuis ook niet. De terugkoppeling is pas te zien als u aan de volgende opdracht begint. Ga daarom terug naar Maartje en vraag een van de volgende vragen.
“ Waar vind ik het schema voor het rapport Droomhuis in vier dimensies?”
“ Waar vind ik de videoband met het gesprek Droomhuis? of
“ Wat staat als volgende opdracht op het programma?”

U wilt het analyserapport invullen van de casus droomhuis, maar kunt hier niets typen
U moet erop letten dat het keuzepijltje boven het linker vak staat op ”analyseschema voor juridische gesprekken”. Daarboven staat het keuzepijltje “algemeen”.

U kunt de terugkoppelingen van Maartje die te vinden zijn in het postvak IN niet uitprinten
In tegenstelling tot wat staat in het instructieboekje is dit inderdaad niet mogelijk. Wilt u de richtvragen op schrift hebben, kijk dan in het theorieboek. Daarin ziet u aan het eind van elk hoofdstuk onder het kopje “Slot”de richtlijnen staan. De richtlijnen voor het bestuderen van de algemene literatuur zijn te vinden op blz. 20, 32, 57 en 67.

U kunt de dossierstukken niet uitprinten
Sommige stukken zijn inderdaad niet uit te printen, andere stukken wel. U ziet dat aan het icoon met de printer.Site Info:
Copyright © : Rechten Online | Maastricht University | Open Universiteit Nederland

All rights reserved. No part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any forms or by any means, electronic, mechanical, copying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.

Dit programma is ontwikkeld in het kader van het Consortium Innovatie Hoger Onderwijs. Aan deze ontwikkeling hebben de Open Universiteit Nederland, de Universiteit Maastricht, de katholieke Universiteit Leuven en Stichting Rechten Online een bijdrage geleverd. Slechts na afspraak met de hiervoor vermelde instelling mag het programma ook door anderen worden gebruikt.

Voor de opgenomen illustraties en teksten zijn de rechthebbenden benaderd voor toestemming tot publicatie. Rechthebbenden die zich niet benaderd weten, worden uitgenodigd contact op te nemen met de Open Universiteit Nederland, afdeling Juridische zaken. Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen.
Copyright © : Rechten Online | Maastricht University | Open Universiteit Nederland
Contact | Site-Info | Help| Feedback